Sanacija zapuštenih kamenih terena u svrhu izrade novih maslinika ili sanacije starih

Strojno mljevenje  stabala, raslinja i kamena teškim drobilicama. Sav samljeveni materijal ostaje na saniranom terenu kao bio gnojivo za buduće nasade. Podizanje stjenske mase žilja i panjeva podrivačem do 60 cm dubine. Mljevenje podignutog materijala, fino usitnjavanje prije sadnje mladih maslina.