Izrada novih trasa cesta, poluautocesta i autocesta

Izrada novih trasa cesta, poluautocesta i autocesta

Probijanje novih trasa autocesta što uključuje sječu stabala, izvoz trupaca, lomljenje stjenske mase, vađenje panjeva te skidanje posteljice prije dolaska građevinske mehanizacije

Izrada šumskih cesta

Izrada šumskih cesta koja uključuje nekoliko faza izrade:

  1. Pripremni radovi: Vađenje, deponiranje, odvoz ili zakapanje panjeva
  2. Zemljani radovi: Strojni iskop, Izrada nasipa, Profiliranje planuma i valjanje posteljice, Stabilizacija planuma geotekstilom
  3. Odvodnja: Izrada cijevnih propusta i odvodnih jaraka
  4. Kolnik: Ugradnja kamena i valjanje kolničke konstrukcije

Izvođenje građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova na izgradnji vrelovoda

Izvođenje građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova na izgradnji vrelovoda DN 100, DN 150, DN 200, DN 500, DN 600, DN 700

Zacjevljenje potoka uz Ivanjorečku cestu

Zacjevljenje potoka uz Ivanjorečku cestu izvedeno je u nekoliko faza:

  1. Zacjevljenje potoka: izvedeno je armirano betonskim cijevima ø 1200 mm sa spojevima na tipska revizijska okna ø 1200 mm. Za prihvat oborinskih voda postavljeni su rigoli od gotovih armirano betonskih elemenata na armirano betonskoj podlozi. U rigolu su izvedena klasična vodolovna grla s taložnicom koja se spajaju na revizijska okna zacjevljenja. Na početku na kraju sjevernog propusta ugrađene su prostorne čelične rešetke radi sprječavanja ulaska u zacjevljeni dio potoka i radi zaustavljanja većih nečistoća. Izvedeno je i zasipavanje cijevi izradom nasipa kamenim materijalom, a na nasip je ugrađen humus s pripremom i izradom zatravljenja hidrosjetvom.
  2. Otvoreno korito: na otvorenom dijelu potoka u nožicama pokosa izvedene su uzdužne stope presjeka 60×35 cm, a na vrhu oblaganja uzdužna armirano betonska pasica. Površina između ispunjena je travnatim pločama na podložni sloj pijeska, koji je ugrađen na podlogu od šljunčanog materijala. Prije izvođenja šljunčane podloge na zemljanu podlogu postavljen je geotekstil.
  3. Asfaliranje: Izrada tamponskog sloja i ugradnja betonskih rubnjaka u sklopu asfaltiranja nosivog i habajućeg sloja nogostupa i parkirališta uz Ivanjorečku cestu.