Neki od naših naručitelja

 • Hrvatske autoceste d.o.o.
 • Hep-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 • Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
 • Hrvatske šume d.o.o.
 • Plinacro d.o.o.
 • Jadranski naftovod d.d.
 • Hep-toplinarstvo d.o.o.
 • Bouygues travaux public
 • Gp Krk d.d.
 • STRABAG d.o.o.
 • Županijska uprava za ceste
 • Ina d.d.
 • Grad Ivanić-Grad
 • Hops d.o.o.
 • Hž Infrastruktura d.o.o.
 • Grad Zagreb
 • Zagrebački Holding d.o.o.
 • Grad Rijeka
 • Komunalni Centar Ivanić-Grad d.o.o.
 • Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o.
 • Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
 • Grad Kastav
 • Komunalno društvo Čistoća d.o.o.

Neki od naših projekata

USLUGA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA

Naručitelj: Općina Kloštar Ivanić

2022.

ODRŽAVANJE VODOTOKA I OBORINSKE ODVODNJE

Naručitelj: Grad Kutina

2022.

RADOVI L.O. SAVSKOG NASIPA U NASELJU GALDOVO OŠTEĆENOG USLIJED POTRESA NA BP10

Naručitelj: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

2022.

ODRŽAVANJE I OBNOVA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Naručitelj: Grad Kastav

2022.

IZVOĐENJE RADOVA II ETAPE “SUSTAVA ZAŠTITE NASELJA DONJA JELENSKA I ZAPOLIC OD VELIKIH VODA SAVE I POTOKA VLAHINIĆKA” I K.O. POTOK

Naručitelj: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

2022.

SJEČA GRANJA I ČIŠĆENJE TRASA DISTRIBUCIJSKIH NADZEMNIH VODOVA ZA PODRUČJE ELEKTRE KRIŽ

Naručitelj: HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.

2022.

USLUGE PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA I LEDA NA BRANJENOM PODRUČJU 9: PODRUČJE MALOGA SLIVA LONJA-TREBEŽ ZA 2022. GODINU

Naručitelj: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

2022.

ODRŽAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE NA BRANJENOM PODRUČJU BR. 09: ZA PODRUČJE MALOG SLIVA LONJA-TREBEŽ ZA 2022. GODINU

Naručitelj: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

2022.

ODRŽAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE NA BRANJENOM PODRUČJU BR. 02: ZA PODRUČJE MALOG SLIVA BRODSKA POSAVINA  ZA 2022. GODINU

Naručitelj: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

2022.

USLUGA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA

Naručitelj: Općina Kloštar Ivanić

2021.

USLUGA ČIŠĆENJA SNIJEGA, LEDA I POSIPAVANJA SOLJU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA IVANIĆ-GRADA U ZIMSKOM PERIODU

Naručitelj: Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

2021.

UREĐENJE TRASA DALEKOVODA 110 kV, 220 kV i 400 kV PrP OSIJEK

Naručitelj: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

2021.

HORTIKULTURNO UREĐENJE OSTALIH OBJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Naručitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

2021.

IZVOĐENJE RADOVA II FAZE “REKONSTRUKCIJA LIJEVOG KUPSKOG NASIPA STARO PRAČNO – STARA DRENČINA

Naručitelj: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

2021.

HORTIKULTURNO UREĐENJE OBJEKATA VODOCRPILIŠTA MALA MLAKA K.O. ČEHI

Naručitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

2021.

MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH SAVSKIH NASIPA OD RAČINOVACA DO NOVE GRADIŠKE IZGRADNJOM BERME SA SERVISNIM PUTEM

Naručitelj: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

2021.

KOŠNJA ZEMLJANIH DIJELOVA AUTOCESTE TJO KUTINA

Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o.

2021.

POSTAVLJANJE OGRADA OKO VODOCRPILIŠTA MALA MLAKA CJELINA “C”

Naručitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

2021.

RADOVI OBNOVE PERIVOJA ZRINSKI ČAKOVEC PO PROJEKTU “ECO BRIDGE” – KRAJOBRAZNO UREĐENJE

Naručitelj: Grad Čakovec

2021.

RADOVI IZGRADNJE VIDIKOVACA (PROMATRAČNICA)

Naručitelj: Javna ustanova “Park prirode Lonjsko polje”

2021.

IZVOĐENJE RADOVA NA GUMENOJ BRANI NA RIJECI PAKRA

Naručitelj: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

2021.

ODRŽAVANJE HORTKULTURE I UKLANJANJE OTPADA NA POMORSKOM DOBRU OD PEĆINA DO PRELUKA

Naručitelj: Grad Rijeka

2021.

MEHANIČKO ČIŠĆENJE PRUŽNOG POJASA OD RASLINJA I DRVEĆA

Naručitelj: HŽ Infrastruktura d.o.o.

2021.

UREĐENJE TRASA DALEKOVODA 110 kV, 220 kV i 400 kV PrP Rijeka

Naručitelj: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

2021.

UREĐENJE DVORIŠTA DJEČJIH VRTIĆA GRADA ZAGREBA

Naručitelj: Grad Zagreb

2021.

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA ZA 2021. GODINU

Naručitelj: Grad Kastav

2021.

USLUGE PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA I LEDA NA BRANJENOM PODRUČJU 9: PODRUČJE MALOGA SLIVA LONJA-TREBEŽ ZA 2021. GODINU

Naručitelj: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

2021.

ODRŽAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE NA BRANJENOM PODRUČJU BR. 02: ZA PODRUČJE MALOG SLIVA BRODSKA POSAVINA  ZA 2021. GODINU

Naručitelj: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

2021.

KRČENJE I SJEČA STABALA U SKLOPU IZGRADNJE DUPLIRANJA POSTOJEĆE POLUAUTOCESTE U AUTOCESTU A8 NA DIONICAMA ČVOR VRANJA – TUNEL UČKA – PORTAL KVARNER

Naručitelj: Bouygues Travaux Publics

2021.

ZACJEVLJENJE POTOKA UZ IVANJOREČKU CESTU

Naručitelj: Grad Zagreb

2020.

INTERVENTNO ODRŽAVANJE TRASA DALEKOVODA DV 110 kV, 220 kV i 400 kV NA OBJEKTIMA PrP-a ZAGREB

Naručitelj: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

2020.

USLUGA ČIŠĆENJA SNIJEGA, LEDA I POSIPAVANJA SOLJU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA IVANIĆ-GRADA U ZIMSKOM PERIODU

Naručitelj: Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

2020.

ODRŽAVANJE HORTIKULTURE I UKLANJANJE OTPADA NA POMORSKOM DOBRU OD PEĆINA DO PRELUKA

Naručitelj: Grad Rijeka

2020.

MEHANIČKO ČIŠĆENJE PRUŽNOG POJASA OD RASLINJA I DRVEĆA RJ HŽI CENTAR NS ZAGREB

Naručitelj: HŽ Infrastruktura d.o.o.

2020.

IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE OŠTEĆENJA KORITA RIJEKE PAKRE NASTALIH TIJEKOM PROLASKA VELIKIH VODA

Naručitelj: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

2020.

RADOVI KRČENJA SA SJEČOM STABALA I RASLINJA I ČIŠĆENJE TRASE U SKLOPU IZGRADNJE DRUGE TRAKE PROMETNICE NA POSTOJEĆOJ POLUATOCESTI U FAZU AUTOCESTE  A8

Naručitelj: Bouygues Travaux Publics

2020.

USLUGE PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA I LEDA NA BRANJENOM PODRUČJU 9: PODRUČJE MALOGA SLIVA LONJA-TREBEŽ ZA 2020. GODINU

Naručitelj: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

2020.

ODRŽAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE NA BRANJENOM PODRUČJU BR. 02: ZA PODRUČJE MALOG SLIVA BRODSKA POSAVINA  ZA 2020. GODINU

Naručitelj: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

2020.

GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI PJEŠAČKE STAZE UZ RIJEKU KUTINICU

Naručitelj: Grad Kutina

2020.

HORTIKULTURNO UREĐENJE OBJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Naručitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

2020.

KOŠNJA JAVNIH GRADSKIH ZELENIH POVRŠINA

Naručitelj: Komunalno društvo Čistoća d.o.o.

2020.

RADOVI NA UREĐENJU PARCELE NOVOG GROBLJA U GRADU IVANIĆ-GRAD

Naručitelj: Grad Ivanić-Grad

2020.

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU GRADA KASTAV

Naručitelj: Grad Kastav

2020.

REDOVNO ODRŽAVANJE I ZAŠTITA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Naručitelj: Županijska uprava za ceste

2020.

ODRŽAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE NA BRANJENOM PODRUČJU BR. 02: ZA PODRUČJE MALOG SLIVA BRODSKA POSAVINA  ZA 2019. GODINU

Naručitelj: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

2019.

PROBIJANJE NOVE TRASE PRISTUPNIH CESTA PELJEŠKOM MOSTU

Naručitelj: STRABAG d.o.o.

2019.

KOŠNJA TRAVE ZA PROIZVODNU REGIJU ISTOČNA HRVATSKA

Naručitelj: INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d.

2019.

ODRŽAVANJE HORTIKULTURE I UKLANJANJE OTPADA NA POMORSKOM DOBRU OD PRELUKA DO PEĆINA

Naručitelj: GRAD RIJEKA

2019.

RADOVI NA PRIPREMI I UREĐENJU POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA POREČA – PARENZO

Naručitelj: GRAD POREČ – PARENZO

2019.

PROBIJANJE NOVE TRASE LNG TERMINALA NA OTOKU KRKU

Naručitelj: GP KRK d.d.

2019.

ODRŽAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE NA BRANJENOM PODRUČJU BR. 09: ZA PODRUČJE MALOG SLIVA LONJA-TREBEŽ ZA 2019. GODINU

Naručitelj: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

2019.

USLUGA ČIŠĆENJA SNIJEGA, LEDA I POSIPAVANJA SOLJU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA IVANIĆ-GRADA U ZIMSKOM PERIODU

Naručitelj: Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

2019.

SJEČA GRANJA I RASLINJA NA TRASAMA DISTRIBUCIJSKIH NADZEMNIH VODOVA ZA PODRUČJE ELEKTRE KRIŽ

Naručitelj: HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.

2019.

USLUGE PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE
OD POPLAVA I LEDA NA BRANJENOM PODRUČJU 9:
PODRUČJE MALOGA SLIVA LONJA-TREBEŽ

Naručitelj: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

2019.

IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE OŠTEĆENJA KORITA RIJEKE PAKRE NA DIONICI OD RKM 21+930 – 24+700 U K.O. JANJA LIPA I K.O. BREZINE NASTALIH TIJEKOM PROLASKA VELIKIH VODA

Naručitelj: Hrvatske vode

2018.

IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE OŠTEĆENJA KORITA RIJEKE PAKRE NA DIONICI OD RKM 21+930 – 24+700 U K.O. JANJA LIPA I K.O. BREZINE NASTALIH TIJEKOM PROLASKA VELIKIH VODA

Naručitelj: Hrvatske vode

2018.

USLUGE UREĐENJA TRASA DALEKOVODA 110 kV, 220 kV i 400 kV

Naručitelj: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Osijek

2018.

DEFORESTACIJA NOVE TRASE ISTARSKOG IPSILONA

Naručitelj: Bouygues Travaux Publics

2018.

MEHANIČKO ČIŠĆENJE PRUŽNOG POJASA OD RASLINJA I DRVEĆA RJ HŽI CENTAR NS ZAGREB

Naručitelj: HŽ Infrastruktura d.o.o.

2018.

FIZIČKO UKLANJANJE NEPOŽELJNE VEGETACIJE DUŽ JAVNO PROMETNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Naručitelj: GRAD RIJEKA

2018.

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŠUMSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU UŠP SENJ

Naručitelj: Hrvatske šume d.o.o.

2017.

RADOVI UREĐENJA POTOKA JASENOVA I ŽESTILOVAC
U SKLOPU EU PROJEKTA FORESTFLOW
U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Naručitelj: Hrvatske vode

2017.

IZGRADNJA TOPLOVODA IZMEĐU KOTLOVNICA ZVONIMIROVA 9
I ZAGREBAČKA 12 U VELIKOJ GORICI

Naručitelj: HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.

2017.

REVITALIZACIJA VRELOVODNE MAGISTRALE S VRELOVODNIM OGRANCIMA I PRIKLJUČCIMA U ULICI SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA

Naručitelj: HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.

2016.

SJEČA RASLINJA I ČIŠĆENJE TRASA DISTRIBUCIJSKIH NADZEMNIH VODOVA NA PODRUČJU ELEKTROPRIMIRJA RIJEKA

Naručitelj: HEP ODS d.o.o.

2016.

IZGRADNJA SPOJNOG TOPLOVODA I REVITALIZACIJA TOPLOVODNE MREŽE IZMEĐU KOTLOVNICA NA TRGU MLADOSTI 6 I 10 U ZAPREŠIĆU

Naručitelj: HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.

2016.

MEHANIČKO ČIŠĆENJE PRUŽNOG POJASA OD RASLINJA I DRVEĆA

Naručitelj: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

2015.

USLUGE UREĐENJA TRASA DALEKOVODA 110 kV, 220 kV i 400 kV

Naručitelj: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Osijek

2015.

ZIMSKA SLUŽBA U 2014/2015 GODIN – REGIJA TRANSPORTA PLINA
JUŽNA HRVATSKA

Naručitelj: Plinacro d.o.o.

2014.

DEFORESTACIJA ZELENIH POVRŠINA NOVE ZRAČNE LUKE FRANJO TUĐMAN

Naručitelj: Viadukt d.d.

2014.

IZGRADNJA VODOVODNE DISTRIBUTIVNE MREŽE I PRIKLJUČKA UPRAVNE ZGRADE JANAF-a, TERMINAL SLAVONSKI BROD, NA JAVNU VODOVODNU DISTRIBUTIVNU MREŽU

Naručitelj: Općina Garčin

2013.