Probijanje trase za izgradnju faze 2B1 Istarskog ipsilona

Probijanje trase za izgradnju faze 2B1 Istarskog ipsilona

Strojno malčiranje raslinja traktorskim malčerima za rad na kamenu, strojna sječa raslinja koračajućim bagerom na teško pristupačnim terenima.

Izrada pristupnih puteva

Izrada pristupnih puteva na otoku Pagu

Usluga mehaničkog čišćenja pružnih pojasa

Košnja gusto obrasle trave, sječa šiblja i drugog raslinja uz pružni pojas, prikraćivanje visokih/rizičnih stabala

Deforestacija šume za projekt izgradnje Veteranskog centra Daruvar

Deforestacija šume za projekt izgradnje Veteranskog centra Daruvar

Ručna/strojna sječa svih stabala, strojno izvlačenje trupaca, strojno mljevenje zaostalih granja i krošnji nakon izrade trupaca, strojno vađenje svih zaostalih žilja i panjeva.

Prenamjena tla za izradu trajnih nasada

Prenamjena tla za trajne nasade

Strojno mljevenje raslinja debljine do 30cm, ručna sječa stabala preko 30cm, vađenje trupaca, rigolanje (podizanje panjeva i žilja), mljevenje podignutog materijala, oranje, tanjuranje, valjanje. No, isto tako postoji jedna suvremena opcija obrade tla posebnom vrstom freze AHWI RF 800 koja izbacuje standardan način obrade tla (rigolanje,oranje,tanjuranje…) te melje zaostale panjeve i žilje i ujedno obrađuje tlo do dubine 60 cm.  Nakon takvog  zahvata kojim se izbacuje 6 staromodnih načina obrade tla (umjesto ručne sječe stabala strojno mljevenje, rigolanje,sakupljanje podignutih panjeva i žilja,oranje,tanjuranje,frezanje) teren je spreman za sadnju novih nasada.

Sanacija zapuštenih i stvaranje novih voćnjaka

Mljevenje starih nasada voćaka teškim drobilicama. Dubinsko frezanje panjeva i žilja promjera do 50 cm i dubine 60 cm u tlu. Usitnjavanje (frezanje) tla, zemlje i samljevenog materijala koji služi kao bio gnojivo za buduće sadnice specijalnom frezom dubine 60 cm kojime se može u potpunosti izbaciti stari način obrade tla (sječa stabala, podizanje panjeva, sakupljanje podignutog materijala, oranje, tanjuranje, usitnjavanje…).

Sanacija zapuštenih kamenih terena u svrhu izrade novih maslinika ili sanacije starih

Strojno mljevenje  stabala, raslinja i kamena teškim drobilicama. Sav samljeveni materijal ostaje na saniranom terenu kao bio gnojivo za buduće nasade. Podizanje stjenske mase žilja i panjeva podrivačem do 60 cm dubine. Mljevenje podignutog materijala, fino usitnjavanje prije sadnje mladih maslina.

Održavanje energetskih trasa (plinovodi, naftovodi i dalekovodi)

Strojno mljevenje raslinja u trasi bez obzira na lokaciju i konfiguraciju terena. Održavanje trasa (sječa, šumski red, mljevenje raslinja) koračajućim bagerom opremljenim pripadajućim malčerom za mljevenje raslinja do 30 cm i hidrauličnim škarama za raslinje deblje od 30 cm, na velikim strminama i terenima gdje je nemoguć pristup konvencionalnoj mehanizaciji. Izrada energetskih trasa na  planinskom području.

Održavanje vodotoka unutar energetskih trasa koračajućim bagerom  gdje se kompletna drvna masa melje, veći komadi sjeku te se sve iznosi van vodotoka na rubove gdje se ponovo melje ne bi li vodotok nakon sanacije ostao u potpunosti funkcionalan u punom profilu.

Izrada protupožarnih vlaka